Her kitabyň

Öz okyjysy bar.

Goşmaça
Kitap

Eneň-ataň ýaly terbiýeçidir

Goşmaça
Kitap - geçeni,

Geljegi öwredýän dana.

Goşmaça
  • Aýdym-saza Baglanan Ömür
  • Sagdynlyk-Bagtyýarlyk
  • Il-günüň Guwnjy Türkmen Bedewi Atly Dabara
Goşmaça

Umumy maglumat

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde welaýat kitaphanasyny gurmak hakyndaky” 2012-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky 12689 belgili Kararyna laýyklykda, 2012-nji ýylyň dekabar aýynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň täze binasynyň gurluşygynyň düýbi tutuldy. 2014-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Hormatly Prezidentimiziň özüniň ak pata bermeginde açylyp ulanylmaga berildi.