Daşoguz welaýat kitaphanasy

Kitaphananyň täze binasynyň umumy tutýan meýdany 2 ga. Binanyň beýikligi 42,5 metr, ini 43.85 metr, gapdal uzynlygy 104,7 metre deňdir. Kitaphana ýerzemin gaty bilen 8 gatdan ybarat. Kitaphanada 1 000 000 neşir saklamak hem-de birbada 600 okyja hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Daşoguz welaýat kitaphanasy 1925-nji ýylyň fewral aýynda döredilip, okrug kitaphanasy hökmünde okyjylara hyzmat edip başlaýar. Şol wagty kitaphananyň bary –ýogy 2000 sany kitap gaznasy we 4 sany işgäri bolan. Kitaphana 1928-nji ýyldan soň dürli döwürlerde oblast köpçülik kitaphanasy, şäher kitaphanasy hökmünde işläpdir. Kitaphana 1971-nji ýyldan bäri Daşoguz welaýat kitaphanasy hökmünde hereket edýär. 2021-nji ýylyň 10 aýynyň jemleri boýunça Daşoguz welaýat kitaphanasyndan 26270 sany okyjy peýdalandy olara jemi 265783 kitap okamaga berildi.Kitaphanada bilimleriň dürli pudaklaryna degişli 188487 kitap bar. Okyjylaryň kitaphana gatnaşygynyň umumy sany 87400-e deň boldy.Kitaphanada,edara-kärhanalarda dürli medeni-köpçülik çäreleriniň617-si geçirildi.Okyjylara 2979 manatlyk tölegli hyzmatlar guraldy,elektron kataloga ýüklenen kitaplaryň sany 119346 kitaba deň boldy.Kitaphana işgärleri gazet-žurnallarda 9 sany, telewe radio ýaýlymlarda 40 gezek çykyş etdiler.

okyjylar

79

Ýazylanlar

72

Kitaphanalar

88

okyjylar

Ýazylanlar

Kitaphanalar

Aşgabat şäheriniň jemagat kitaphanasy 1928 -nji ýylda işe başlaýar. 1999-njy ýylda Merkezleşdirilen ulular we çagalar kitaphanalar toplumlary birikdirilip Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy döredilýär. Häzirki wagtda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy Magtymguly adyndaky merkezi we 21 sany kitaphana şahamçasyndan durýar

  • erhrsghs
  • hsthsthsd
  • hsdthsdf
  • hsdfsgdf
  • dfgdfgd dfgd
  • Ut dfgdfg