BIZIŇ TÄZELIKLERIMIZ

  • Bitaraplyk şugla saçýar Diýara

    Daşoguz welaýat kitaphanasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk şugla saçýar Diýara atly baýramçylyk dabarasy kitaphananyň syýasy-jemgyýetçilik edebiýatlary bölüminiň okalga zalynda 2021-njy ýylyň 9-nji dekabr güni geçirildi. Baýramçylyk dabarada çykyş edenler 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň halky üçin ýatdan çykmajak gün bolup taryha girdi. Hut taryhylygy üçin Garaşsyz ýurdumyzyň agzybir halky bu baýramy uly baýramçylyga besleýär. Ine şu baýramçylyk mynasybetli hem Arkadag Prezidentimiz öz ajaýyp kitaplaryny ýagny “Bitarap Türkmenistan”, “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany “ atly kitaplaryny sowgat etdi diýip buýsanç bilen belläp geçdiler. Baýramçylyk dabarasynda baýramçylyk mynasybetli guralan “Baky Bitaraplyk Bagty” atly kitap sergisi bilen ýakyndan tanyş boldular . Dabaranyň soňunda halkyny döwletli-döwrana ýetiren , ata Watanymyzy rowaçlygyň aýdyň ýoly bilen öňe alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, alyp barýan işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

  • Dünýä dursun parahat

    2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Daşoguz welaýat kitaphanasynda “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda, hem-de Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygnyň 26 ýyllygy mynasybetli Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ýaşasyn Parahat durmuş!” atly täze goşgusy boýunça “Dünýä dursun parahat” atly tegelek stolyň başynda okyjylar hem-de kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş eden kitaphana işgärleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýlarymyzyň toýlara ulaşýandygyny, halkymyzyň bir supranyň başyna jem bolup, ýurdymyzda Bitaraplyk toýunyň toýlanandygyny buýsanç bilen aýdyp geçdiler. Soňra çykyş edenler Arkadag Prezidentimiň Halkara Bitaraplyk baýramyna bagyşlap taze döreden, pähim-paýhasa ýugrylan “ Ýaşasyn parahat durmuş!” atly ajaýyp goşgusynyň many-mazmuny barada uly joşgun bilen çykyş etdiler. Bu goşguda elmydama bütin dünýäde parahatçylyk, abadançylyk we bagtyýar durmuşyň höküm sürmelidigi barasyndaky çuň manyly sözler beýan edilendir. Bu goşgy öz halkyny, bütin dünýä halklaryny agzybirlige, parahatçylyga çagyryşyň beýany bolup durýar. Kitaphanada kitaphananyň syýasy-jemgyýetçilik edebiýatlary bölümi tarapyndan “Ählumumy Parahatçylyk we agzybirlik” atly kitap sergisi guraldy. Söhbetdeşligiň ahyrynda Gahryman Arkadag Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, şeýle ajaýyp goşgularynyň höwrüniň köp bolmagy arzuw edildi.